Sparing 
27 stycznia 2018, 12:00
KKS Kalisz
v
KS Opatówek
Seniorzy