KLUB SPORTOWY OPATÓWEK

Regulamin Klubu 100

KLUB_100v2

 

 • 1 Zasady Ogólne

 

 1. Członkiem (zwanym dalej UCZESTNIKIEM) Klubu 100 (zwanego dalej KLUBEM) może zostać osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, a także firmy.
 2. Uczestnictwo w KLUBIE jest dobrowolne.
 3. UCZESTNIK może w każdej chwili zrezygnować z członkowstwa w KLUBIE po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu. Zgłoszenie następuje w formie słownej lub telefonicznej Prezesowi Klubu Sportowego Opatówek.
 4. Każdy z UCZESTNIKÓW posiada swoje prawa i obowiązki.
 5. Członkiem KLUBU zostaje się po wypełnieniu pisemnej deklaracji członkowskiej i po dokonaniu wpłaty darowizny w wysokości minimum 100 złotych na numer konta bankowego KS Opatówek. Numer konta: BS ZIEMI KALISKIEJ ODDZIAŁ OPATÓWEK NR 35 8404 0006 2004 0007 2036 0001.

 

 • 2 Cele stworzenia KLUBU

 

 1. Celem istnienia KLUBU jest zbiórka pieniędzy. Zebrane środki finansowe zostaną przeznaczone w budową poprawnego wizerunku Klubu oraz na cele sportowe KS Opatówek.

 

 • 3 Obowiązki UCZESTNIKA

 

 1. UCZESTNIK wypełnia Deklarację członkowską, która określa obowiązki i przywileje UCZESTNIKA.
 2. UCZESTNIK deklaruje comiesięczną wpłatę darowizny w wysokości minimum 100 złotych. Wpłaty należy dokonać do 30 dnia każdego miesiąca na konto Klubu lub bezpośrednio Prezesowi Klubu lub V-ce Prezesowi Klubu. Przy wpłacie na konto należy podać imię i nazwisko lub nazwę firmy.
 3. Zaleganie z wpłatą przez dwa kolejne miesiące oznaczać będzie skreślenie z listy UCZESTNIKÓW i utratę wszystkich przywilejów członka KLUBU. Przed skreśleniem z listy Zarząd KS Opatówek zobowiązuje się do próby skontaktowania się z UCZESTNIKIEM w celu przypomnienia o zaległych wpłatach.

 

 • 4 Przywileje UCZESTNIKA

 

 1. UCZESTNIK może korzystać ze wszystkich określonych w Regulaminie przywilejów, jeśli wzajemnie się one nie wykluczają.
 2. UCZESTNIK ma prawo do bezpłatnego wstępu na wszystkie mecze KS Opatówek rozgrywane w Opatówku.
 3. Wszyscy UCZESTNICY KLUBU zostaną umieszczeni na stronie internetowej Klubu w zakładce Klub 100 z wyłączeniem tych UCZESTNIKÓW, którzy zastrzegą sobie anonimowość. Jednocześnie każdy z UCZESTNIKÓW ma prawo do bezpłatnego umieszczenia reklamy na stronie Klubu.
 4. UCZESTNIK ma możliwość umieszczenia reklamy wizualnej na stadionie na okres uczestnictwa w KLUBIE. Dokładne miejsce umieszczenia reklamy ustalane jest indywidualnie. Koszty wykonania i umieszczenia reklamy ponosi UCZESTNIK.

 

 • 5 Postanowienia końcowe

 

 1. Uczestnictwo w KLUBIE jest dobrowolne i dlatego też niniejszy Regulamin wymaga od Organizatorów jak i od UCZESTNIKÓW uczciwości, współpracy i rzetelności.
 2. Przewodniczącym KLUBU jest każdorazowo Prezes Klubu Sportowego Opatówek. Do jego obowiązków należy aktualizowanie listy UCZESTNIKÓW KLUBU na podstawie bieżących wpłat.
 3. Do 30-go stycznia każdego roku w KS Opatówek odbędzie się zebranie na którym nastąpi omówienie wpływów środków i rozliczenie wydatków.
 4. Podpisanie Deklaracji członkowskiej oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 5. Regulamin Klubu 100 zostanie umieszczony na stronie internetowej KS Opatówek.
 6. Wszelkie zmiany w Regulaminie Klubu 100 zostaną opublikowane na stronie internetowej KS Opatówek www.ksopatowek.pl .

Dodane przez: KS Opatówek